Strona: Składanie dokumentów (cudzoziemcy) / Dział Współpracy Międzynarodowej

Składanie dokumentów (cudzoziemcy)

   

Zapraszamy do rejestracji

                                             https://rekrutacja.prz.edu.pl/

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Rejestracja terminy:

 • studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne od 1 grudnia 2022 do 20 lutego 2023

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR) - Budynek "V",  parter sala V6, ul. Powstańców Warszawy 12.

 • Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Składanie portofolio przez kandydatów na kierunek architektura.
 • Po dokonaniu rejestracji kandydat składa  dokumenty do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 6 do 17 lutego 2023 w godz. 900 - 1500 oraz od 20 do 21 lutego 2023 w godz. 900 - 1800
 • Osoby wnioskujące o miejsce w akademiku proszone są o zaznaczenie tego faktu podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskana za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Więcej  informacji dotyczących suplementu można znaleźć TUTAJ

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.  Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

5. paszport (do wglądu);

6. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

7. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

8. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

9. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

10. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

11. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

12. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rejestracja terminy, wniesienie opłaty rekrutacyjnej:

 • studia stacjonarne , studia niestacjonarne  od 1 czerwca 2023 r.

Wypełnij ankietę osobową - (formularz PODANIA SIR) 

I etap rekrutacji – Rejestracja i weryfikacja dokumentów zagranicznych uprawniających do podjęcia studiów - Dział Współpracy Międzynarodowej. Budynek "V", II piętro, pokój V-214.

Kandydat mailowo lub osobiście składa do wstępnej kwalifikacji dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych.

Skany dokumentów wraz z numerem SIR należy przesłać ... na adres:  

  m.warzybok@prz.edu.pl lub k.kadaj@prz.edu.pl

Dokumenty do wstępnej kwalifikacji:

 • Skan/kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub skan/kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowany lub opatrzony apostille uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument;
 • Skan/ kopia suplementu do dyplomu z ocenami (kandydaci z Ukrainy również skan/kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 • Tłumaczenie: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

II etap rekrutacji – Po zakwalifikowaniu się na listę rankingową i otrzymaniu zaproszenia, kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)
Budynek V, parter, sala V-6,  Al. Powstańców Warszawy 12.

 • Kandydat składa dokumenty osobiście ....
 • Dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 15 września 2022 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu dokumentów do MKR). Kandydat wysyła pocztą poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów. Prosimy nie wysyłać oryginalnych dokumentów !!!! 
 • Adres: Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu  z ocenami (kandydaci z Ukrainy również kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

5. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z                             obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego                ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.  (Zasady uznania świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

6. paszport (do wglądu);

7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniająca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

9. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

10. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

11. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję