Podstrona: Informacja dla cudzoziemców / Dział Współpracy Międzynarodowej

Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

______________________________________________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej
lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

______________________________________________________________________________________________________________________

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY ZA STUDIA 

______________________________________________________________________________________________________________________

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

_____________________________________________________________________________________________________

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Do rekrutacji na studia I-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym
  za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo uznanym na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie
  do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z umową międzynarodową lub zgodnie
  z przepisami w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty;
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (kierunek architektura).

______________________________________________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają obowiązującemu postępowaniu rekrutacyjnemu;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

______________________________________________________________________________________________________________________

Międzywydziałowa  Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I-go stopnia  następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą (zalegalizowane lub opatrzone apostille)
 3. suplement do dyplomu (zalegalizowane lub opatrzone apostille)
 4. tłumaczenie na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą (sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument).
 5. tłumaczenie suplementu do dyplomu na język polski
 6. tłumaczenie legalizacji lub pieczęci apostille na język polski
 7. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 8. paszport (do wglądu);
 9. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 10. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 11. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia + tłumaczenie badania na język polski
 12. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 13. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego.  W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni w Centrum Języków Obcych (Budynek J) 
 14. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do wglądu (np. Karta Polaka) (jeśli dotyczy); 
 15. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

______________________________________________________________________________________________________________________

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

Do rekrutacji na studia II-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu obowiązującemu na określonym kierunku studiów;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji;

______________________________________________________________________________________________________________________

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II-go stopnia następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia

 1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany za granicą (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 3. suplement do dyplomu (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 4. tłumaczenie na język polski dyplomu i suplementu uzyskanego za granicą (sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument).
 5. tłumaczenie legalizacji lub pieczęci apostille na język polski
 6. paszport (do wglądu);
 7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia + tłumaczenie badania na język polski
 10. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego.  W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni  w Centrum Języków Obcych (Budynek J)
 12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie (do wglądu np. Karta Polaka ) (jeśli dotyczy);
 13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję