Podstrona: Składanie dokumentów (cudzoziemcy) / Dział Współpracy Międzynarodowej

Składanie dokumentów (cudzoziemcy)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Wypełnij ankietę osobową ->>> LINK <<<-  (formularz PODANIA SIR)  

I etap rekrutacji – Dział Współpracy Międzynarodowej - Budynek "V",  II piętro, pokój 213

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Kandydat mailowo lub osobiście składa do weryfikacji dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą (zalegalizowane lub opatrzone apostille)
 • suplement do dyplomu (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 • tłumaczenie na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument)
 • tłumaczenie suplementu do dyplomu na język polski
 • tłumaczenie legalizacji lub pieczęci apostille na język polski do dyplomu oraz suplementu do dyplomu

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Skan powyższych dokumentów do wstępnej weryfikacji wraz z wydrukiem podania SIR i numeru teczki należy przesłać na adres:  m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl

Osoby wnioskujące o miejsce w akademiku proszone są o zaznaczenie tego faktu podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)

Opłaty

 ________________________________________________________________________________________________

Opłatę rekrutacyjną za studia stacjonarne I stopnia.

Opłata za studia I i II stopnia

Mapa

 ________________________________________________________________________________________________

Plan budynków Politechniki Rzeszowskiej ->>> LINK <<<-

II etap rekrutacji Po zakwalifikowaniu się na listę rankingową i otrzymaniu zaproszenia kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)

Miejsce składania dokumentów :

MKR - Budynek V,  ul. Powstańców Warszawy 12 

 • Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów do przyjęcia na studia, kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 ________________________________________________________________________________________________

Oryginały dokumentów dla MKR:

 1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą (zalegalizowane lub opatrzone apostille)
 3. suplement do dyplomu (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 4. tłumaczenie na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument).
 5. tłumaczenie suplementu do dyplomu na język polski
 6. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 7. paszport (do wglądu);
 8. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 9. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 10. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia + tłumaczenie na język polski
 11. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego.  W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni w Centrum Języków Obcych (Budynek J) 
 13. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie (do wglądu np. Karta Polaka ) (jeśli dotyczy);
 14. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 ________________________________________________________________________________________________

 Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 ________________________________________________________________________________________________

MKRBudynek "V",   ul. Powstańców Warszawy 12.

 • Po dokonaniu rejestracji kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
 • Osoby wnioskujące o miejsce w akademiku proszone są o zaznaczenie tego faktu podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji

Oryginały dokumentów dla MKR:

 1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany za granicą (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 3. suplement do dyplomu (zalegalizowany lub opatrzony apostille)
 4. tłumaczenie na język polski  dyplomu uzyskanego za granicą (sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument).
 5. tłumaczenie suplementu do dyplomu na język polski
 6. paszport (do wglądu);
 7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia + tłumaczenie na język polski
 10. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego.    W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni w Centrum Języków Obcych (Budynek J)
 12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do wglądu np. Karta Polaka (jeśli dotyczy);
 13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję