Strona: Składanie dokumentów (cudzoziemcy) / Dział Współpracy Międzynarodowej

Składanie dokumentów (cudzoziemcy)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 Wypełnij ankietę osobową - (formularz PODANIA SIR) 

I etap rekrutacji – Potwierdzenie uprawnienia do podjęcia studiów - Dział Współpracy Międzynarodowej
Budynek "V", II piętro, pokój V-213.

Kandydat mailowo lub osobiście składa do wstępnej kwalifikacji dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów:

  • studia stacjonarne I stopnia - rekrutacja uzupełniająca: termin od 1 czerwca do 14 września 2021
  • studia niestacjonarne I stopnia: termin od 1 czerwca do 14 września 2021

Skany dokumentów wraz z wydrukiem podania SIR i numeru teczki należy przesłać na adres:  

k.kadaj@prz.edu.pl  lub  m.warzybok@prz.edu.pl

Dokumenty do wstępnej kwalifikacji:

  • Skan/kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub skan/kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowany lub opatrzony apostille uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument;
  • Skan/ kopia suplementu do dyplomu z ocenami (kandydaci z Ukrainy również skan/kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille;
  • Tłumaczenie: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

II etap rekrutacji – Po zakwalifikowaniu się na listę rankingową i otrzymaniu zaproszenia, kandydat składa dokumenty do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)
Budynek V, parter, sala V-6,  ul. Powstańców Warszawy 12.

  • Kandydat składa dokumenty osobiście.
  • Dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2021 r. Decyduje data wpływu dokumentów.  Kandydat wysyła pocztą poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów. Prosimy nie wysyłać oryginalnych dokumentów !!!!

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu  z ocenami (kandydaci z Ukrainy również kopia ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

5. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z                             obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego                ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.  (Zasady uznania świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

6. paszport (do wglądu);

7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniająca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

9. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

10. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

11. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ.

12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR) - Budynek "V",  parter,   ul. Powstańców Warszawy 12.

 

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskana za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu zalegalizowana lub opatrzona apostille - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Więcej  informacji dotyczących suplementu można znaleźć TUTAJ

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.  Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

5. paszport (do wglądu);

6. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

7. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

8. kopia oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + kopia oryginału tłumaczenia na język polski - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

9. kopia oryginału polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

10. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

11. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

12. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję