Składanie dokumentów (cudzoziemcy)

Studia pierwszego stopnia

I etap rekrutacji – Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)

(Budynek "V",  II piętro, pokój 213, m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl )

 • Kandydat mailowo lub osobiście składa dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument).
 •  Skan powyższych dokumentów do wstępnej weryfikacji wraz z wydrukiem podania SIR i numeru teczki należy przesłać na adres:  m.warzybok@prz.edu.pl lub k.kadaj@prz.edu.pl.
 •  Osoby wnioskujące o miejsce w akademiku proszone są o zaznaczenie tego faktu podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)
 • Opłatę rekrutacyjną za studia stacjonarne I stopnia.

 

II etap rekrutacji – Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR) 

(Centrum Studenckie PRz (Budynek O) ul. Akademicka 8 (mapa poniżej).

 • Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów do przyjęcia na studia, kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Oryginały dokumentów dla MKR:

 1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji
 2. zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
 3. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 4. paszport do wglądu;
 5. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 6. wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 8. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni w Studium Języków Obcych (Budynek J) -   https://sjo.w.prz.edu.pl/kontakt

Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

 1. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie(jeśli dotyczy);
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

mapa_prz_rekrutacja.png

 

Studia drugiego stopnia

 Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna

(Centrum Studenckie PRz – Budynek "O",   ul. Akademicka 8 (mapa powyżej).

 • Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów do przyjęcia na studia, kandydat składa oryginały dokumentów do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Oryginały dokumentów należy składać: od 8 do 19 lutego 2021 do godziny 15:00

 

Oryginały dokumentów dla MKR:

 1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji
 2. zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – Dz. U. z 2015 r., poz. 1467);
 4. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 5. paszport do wglądu;
 6. wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 8. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni w Studium Języków Obcych https://sjo.w.prz.edu.pl/kontakt; Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 10. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie (jeśli dotyczy);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję