Strona: Zagraniczna mobilność - PO WER / Dział Współpracy Międzynarodowej

Zagraniczna mobilność - PO WER

 po-wer-rzeczpospolita-frse-ue-efs.png

Studenci zakwalifikowani na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub ze stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem, mają możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 3”. Projekt  jest realizowany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wiedza Edu­ka­cja Rozwój (PO WER) i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów niepeł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przyszłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

zasady rekrutacji

zasady dofinansowania

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Informacji udziela: Joanna Ruszel 

pok. V-A.214

jruszel@prz.edu.pl.
Tel: 17 7432149

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję