Strona: Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców / Dział Współpracy Międzynarodowej

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora:

                                                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2024

                                                                                                                           Rektora PRz z dnia 24 maja 2024 r.

Szczegółowy harmonogram

poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora na studia stacjonarne pierwszego stopnia - rekrutacja podstawowa

1. Rejestracja kandydatów cudzoziemców w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

od 1 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. do godziny 1500

2. Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców oryginałów dokumentów o wykształceniu (dyplomu, świadectwa szkoły średniej) uzyskanych za granicą w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów

do 15 lipca 2024 r. do godziny 1500

3. Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców dokumentów o wykształceniu uzyskanych w Polsce, świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE celem weryfikacji wyników matur – dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) x)

4. Ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów

    uprawniającej do przyjęcia na studia.

    Ustalenie list kandydatów cudzoziemców

    zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

    decyzją rektora

17 lipca 2024 r. godz.1000

5. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym
    kandydata cudzoziemca w SIR faktu
   zakwalifikowania do przyjęcia na studia lub
   umieszczenia na listach rezerwowych

17 lipca 2024 r. godz. 1100

6. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów cudzoziemców, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17 lipca 2024 r. w godz. 1200 - 1600 oraz od 18

do 19 lipca 2024 r. w godz. 900 - 1600 oraz 22 lipca w godz.  900 - 1600 (dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 1600 – decyduje data wpływu dokumentów do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców)

7. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia lub zakwalifikowania do przyjęcia na studia z listy rezerwowej

do 23 lipca 2024 r. godz. 1600

8. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych

od 24 do 26 lipca 2024 r. w godz. 900-1600 (dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców do dnia 26 lipca 2024 r. do godz. 1600 – decyduje data wpływu dokumentów do Komisji ds. rekrutacji

cudzoziemców)

9. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia z listy rezerwowej

do 29 lipca 2024 r. godz. 1200

10. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia

29 lipca 2024 r.

11. Wysyłanie decyzji rektora

od 30 lipca 2024 r.

X) W przypadku cudzoziemców z polską maturą w celu ustalenia wykazu osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego Uczelnia weryfikuje wyniki matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM).

Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do umieszczania na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR skanu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów cudzoziemców (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godz. 1500.

                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2024

                                                                                                                                       Rektora PRz z dnia 24 maja 2024 r.

Szczegółowy harmonogram

 poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek architektura - rekrutacja podstawowa

1. Rejestracja kandydatów cudzoziemców w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

od 1 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godziny 1500

2. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych

24-25 czerwca 2024 r.

3. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych

28 czerwca 2024 r.

4. Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców oryginałów dokumentów o wykształceniu (dyplomu, świadectwa szkoły średniej) uzyskanych za granicą w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów

do 15 lipca 2024 r. do godziny 1500

5. Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców oryginałów dokumentów o wykształceniu uzyskanych w Polsce, świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE celem weryfikacji wyników matur – dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) x)

6. Ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów

    uprawniającej do przyjęcia na studia.
    Ustalenie list rankingowych kandydatów
   cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na
   studia decyzją rektora.

17 lipca 2024 r. godz. 1000

7. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym
kandydata cudzoziemca w SIR faktu zakwalifikowania do przyjęcia na studia lub umieszczenia na listach rezerwowych

17 lipca 2024 r. godz. 1100

8. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17 lipca 2024 r. w godz. 1200 - 1600 oraz od 18 do 19 lipca 2024 r. w godz. 900 - 1600 oraz 22 lipca w godz. 900 - 1600 (dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 1600 – decyduje data wpływu dokumentów do MKR)

9. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia lub zakwalifikowania do przyjęcia na studia z listy rezerwowej

do 23 lipca 2024 r. godz. 1600

10. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych

od 24 do 26 lipca 2024 r. w godz. 900-1600 (dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 26 lipca 2024 r. do godz. 1600

decyduje data wpływu dokumentów do MKR)

11. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia z listy rezerwowej

29 lipca 2024 r.

12. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia

29 lipca 2024 r.

13. Wysyłanie decyzji rektora

od 30 lipca 2024 r.

X) W przypadku cudzoziemców z polską maturą w celu ustalenia wykazu osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego Uczelnia weryfikuje wyniki matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM).

Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązani są do umieszczania na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR skanu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów cudzoziemców (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godz. 1500.

                                                                                                                                       Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 45 /2024

                                                                                                                                        Rektora PRz z dnia 24 maja 2024 r.

Szczegółowy harmonogram

 poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora na studia stacjonarne pierwszego stopnia - rekrutacja uzupełniająca oraz na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

1. Rejestracja kandydatów cudzoziemców w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

od 1 czerwca 2024 r. do 12 września 2024 r. do godziny 1500

2.  Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców oryginałów dokumentów o wykształceniu (dyplomu, świadectwa szkoły średniej) uzyskanych za granicą w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów

do 12 września 2024 r. do godziny 1500

3. Umieszczanie na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR przez kandydatów cudzoziemców dokumentów o wykształceniu uzyskanych w Polsce, świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE celem weryfikacji wyników matur – dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) x)

4. Ustalenie wymaganej minimalnej liczby  punktów
    uprawniającej do przyjęcia na studia. 

    Ustalenie list rankingowych kandydatów
    cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na
    studia decyzją rektora

16 września 2024 r. godz. 1200

5. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym
    kandydata cudzoziemca w SIR faktu
    zakwalifikowania do przyjęcia na studia lub
    umieszczenia na listach rezerwowych

16 września 2024 r. godz. 1500

6. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od
    kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do
    przyjęcia na studia

od 17 do 19 września 2024 r. w godz. 900-1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 19 września 2024 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)

7. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym
    kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na
    studia lub zakwalifikowania do przyjęcia na studia z
    listy rezerwowej

20 września 2024 r. godz. 1500

8. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od
    kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do
    przyjęcia na studia z list rezerwowych

od 23 do 24 września 2024 r. w godz. 900-1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 24 września 2024 r. do godz. 1500 – decyduje data wpływu dokumentów do MKR)

9. Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym
    kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na
    studia z listy rezerwowej

25 września 2024 r. godz. 1200

10. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na
      studia

25 września 2024 r.

11. Wysyłanie decyzji

 od 26 września 2024 r.

X) W przypadku cudzoziemców z polską maturą w celu ustalenia wykazu osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego Uczelnia weryfikuje wyniki matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM).

Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. „starą maturą” (egzamin maturalny zdawany w liceach do 2004, w technikach do 2005 r.) w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązani są do umieszczania na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR skanu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów cudzoziemców (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2024 r. do godz. 1500.


                                                                                                                                        Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 45/2024

                                                                                                                                        Rektora PRz z dnia 24 maja 2024 r.

Szczegółowy harmonogram

poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

1.   Rejestracja kandydatów cudzoziemców w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

od 1 czerwca 2024 r. do 12 września 2024 r. do godziny 1500

2.  Egzamin wstępny:

termin ustalony przez Dziekana

3.   Składanie PORTFOLIO x) przez kandydatów cudzoziemców na kierunek architektura

osobiście w dniu 3 września 2024 r. w godzinach od 1000 do 1300 budynek P, ul. Poznańska 2, pokój nr P-105

dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców do dnia 3 września 2024 r. do godz. 1500 – decyduje data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. oceny prac zawartych w PORTFOLIO..

Adres do wysyłki: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ul. Poznańska 2, pokój P-105 35-084 Rzeszów z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień

4.   Przyjmowanie od kandydatów cudzoziemców wymaganych dokumentów i ich weryfikacja

od 3 do 5 września 2024 r. w godz. 900-1500 oraz od 12 do 13 września 2024 r. w godz. 900-1500

5.   Ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia

 

 

16 września 2024 r. godz. 1100

 

 

6.   Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia

16 września 2024 r. godz. 1500

7.   Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia

17 września 2024 r.

8.   Wysyłanie decyzji

od 17 września 2024 r.

x) Zgodnie z § 23 załącznika do uchwały 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję