Strona: Studia I stopnia / Dział Współpracy Międzynarodowej

Studia I stopnia

Politechnika Rzeszowska

rejestracja.png

                                                https://rekrutacja.prz.edu.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • studia stacjonarne - rejestracja od czerwca 2024 do 11 lipca 2024 do godziny. 15:00
 • studia niestacjonarne - rejestracja od 1 czerwca 2024 do 12 września 2024 do godziny 15:00

Harmonogram rekrutacji - Harmonogram

1. Wypełnij ankietę osobową - Formularz PODANIA SIR

2. Wykonaj opłatę rekrutacyjną - Opłata rekrutacyjna

3. Wybierz kierunek studiów - Kierunki studiów

4. Egzaminy wstępne  dla wybranych kierunków - Egzaminy z uzdolnień artystycznych dla kierunku Architektura

5. Zakwaterowanie w akademiku - Domy studenckie

i_etap_rekrutacji.png

Weryfikacja dokumentów zagranicznych uprawniających do podjęcia studiów

Dział Współpracy Międzynarodowej. Budynek "V", II piętro, pokój V-214

Kandydat składa do wstępnej kwalifikacji skany oryginalnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych.

Można to zrobić  wybierając jedną z możliwości:

 • umieszczając skany dokumentów na osobistym koncie rejestracyjnym w SIR; 
 • mailowo - skany dokumentów  należy przesłać na adres:  m.warzybok@prz.edu.pl; k.kadaj@prz.edu.pl
 • osobiście - Dział Współpracy Międzynarodowej, budynek V, II piętro, pokój 214.

Dokumenty do wstępnej kwalifikacji:

 • Skan/kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub skan/kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowany lub opatrzony apostille uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument;
 • Skan/ kopia suplementu do dyplomu z ocenami (kandydaci z Ukrainy również skan/kopia NMT,  kandydaci z Białorusi CE lub CT) zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 • Tłumaczenie: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

ii_etap_rekrutacji.png

Po zakwalifikowaniu się na listę rankingową i otrzymaniu zaproszenia,

kandydat od 15 lipca 2024 w godz. od 12:00 - 16:00 oraz od 16 do 18 lipca 2024 w godz. 9:00- 16:00  składa oryginały dokumentów do:

Komisja ds. rekrutacji cudzoziemców

Politechnika Rzeszowska

Budynek V, parter, sala V-7, Al. Powstańców Warszawy 12

 • Kandydat składa dokumenty osobiście lub pocztą tradycyjną (prosimy nie wysyłać oryginalnych dokumentów, wyłącznie kopie potwierdzone notarialnie)
 • Dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do KRC do 18 lipca 2024 do godz. 16:00 (decyduje data wpływu dokumentów do MKR). Kandydat wysyła pocztą poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów.  

Adres:

Komisja ds. rekrutacji cudzoziemców
Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów,

Al. Powstańców Warszawy 12

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia (SIR)
i podpisana przez kandydata; 

2. kopia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą zalegalizowana lub opatrzona apostille uprawniająca do kontynuowania nauki na studiach w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano dokument - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu KRC w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

3. kopia oryginału suplementu do dyplomu z ocenami zalegalizowana lub opatrzona apostille (kandydaci z Ukrainy również kopia NMT, Białoruś CE lub CT) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu KRC w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

4. kopia tłumaczenia: Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille. Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu KRC w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

5. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z                            obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez Kuratora Oświaty właściwego                ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

Uznanie wykształcenia w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://ko.rzeszow.pl/bip/55/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/

6. paszport (do wglądu);

7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniająca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

9. kopia oryginału dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. Więcej informacji TUTAJ. 

10. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

11. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

Uwaga!

 • Język obcy nowożytny (jeden spośród: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję