Strona: Przed, w trakcie wyjazdu, na zakończenie / Dział Współpracy Międzynarodowej

Przed, w trakcie wyjazdu, na zakończenie

baner.png

PRZED WYJAZDEM


1. Acceptance Letterakceptacja odbywania przez studenta  praktyki w instytucji przyjmującej w określonym terminie

2. Learning AgreementPorozumienie o programie praktyki, umowa między studentem, instytucją przyjmującą 

i uczelnią macierzystą

3. Umowa pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą - podpisana tydzień przed wyjazdem

Przygotowanie danych do zawarcia umowy na wyjazd zagraniczny:

  • dane osobowe (adres zamieszkania)
  • data urodzenia
  • dane bankowe (nr konta złotówkowego do zwrotu za bilet lotniczy, nazwa banku, SWIFT)
  • dane bankowe (nr konta walutowego do wypłaty GRANTU, nazwa banku, SWIFT) - najczęściej studenci zakładają konta w banku walutowym Revolut

4. OLS - Platforma językowa -   Zaproszenie do testu  językowego wysyłane zostanie na skrzynkę pocztową studenta z narzędzia OLS.

Uzupełnienie testu językowego na platformie OLS jest obowiązkowe i stanowi część umowy finansowej. Student otrzymuje 3-5 dni na uzupełnienie testu językowego przed wyjazdem, w trakcie i na koniec wyjazdu.

5. Beneficiary Module -  Ankieta on-line wysłana na skrzynkę pocztową z narzędzia Mobility Tool. Uzupełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku nieuzupełnienia student będzie zobowiązany zwrócić całość grantu.

6. Grant -  Wysokość stypendium z programu Erasmus+ określa Narodowa Agencja dla każdej edycji programu (zasady alokacji i stawki). Wypłata grantu następuje na 2-5 dni przed wyjazdem na praktykę. 

7. Bilet - Studenci mogą ubiegać się o zwrot części kosztów podróży do kraju pobytu, z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznych środków transportu.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest przedstawienie faktury wystawionej na Politechnikę Rzeszowską            al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-66-999 z podaniem imienia i nazwiska beneficjenta. Faktury dopuszczalne są równieź w formie elektronicznej.

  • Wysokość zwrotu w przypadku biletów w 'obie strony' wynosi 49% kosztów, ale nie więcej niż 500 zł.
  • Wysokość zwrotu w przypadku biletów w,,jedną stronę" wynosi 99% kosztów, ale nie więcej niż 500 zł.
  • Faktura powinna być dostarczona w roku jej wystawienia i moźe być podstawą do zwrotu części poniesionych kosztów jedynie w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zwrot części kosztów podróży finansowany jest ze środków Programu Erasmus+.

  • Osoby wykazujące korzystanie z niskoemisyjnych środków transportu (pociąg, autobus, samochód) mogą otrzymać dodatkowo jednorazowo 50 EUR (Green Travel) i w przypadku dłuższej podróży w/w środkiem transportu dodatkowy grant (Indywidualne Wsparcie - IW) na 2 dni podróży (1 dzień tam i
  • dzień z powrotem).
  • Dofinansowanie dla GREEN TRAVEL jest możliwe do realizowania dopiero od roku akademickiego 2022/2023

8. Ubezpieczenie - Każdy stypendysta Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ-wydawana przez NFZ. W przypadku absolwentów możliwość ubiegania się o kartę EKUZ wygasa po 4 miesiącach od daty obrony. Dodatkowo kartę EURO26 (dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 rokużycia) lub kartę ISIC.

9. Zakwaterowanie - student sam znajduje zakwaterowaniu w kraju odbywania praktyki 

ZALICZENIE PRAKTYKI 


W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu, a plan praktyki musi zostać zatwierdzony przez wydziałowego kierownika praktyk

Praktyka podlega ocenie według systemu poniżej. Ocenę wystawia koordynator praktyk::

ECTS GRADE

LOCAL GRADE

DEFINITION

A

5.0

VERY GOOD

B

4.5

GOOD PLUS

C

4

GOOD

D

3,5

SATISFACTORY PLUS

E

3

SATISFACTORY

F

2

FAIL

PRZEDŁUŻENIE I SKRÓCENIE PRAKTYK


Jeżeli studentowi przydarzy się poważny wypadek, albo ciężka choroba, istnieje możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”. W takiej sytuacji student powinien natychmiast skontaktować się z macierzystą uczelnią.

Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus+ jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium.

 NA ZAKOŃCZENIE


Przed powrotem z praktyk należy uzyskać zatwierdzić u koordynatora:  

1. After the Mobility - na papierze firmowym w dwóch egzemplarzach. W dokumentach powinny znaleźć się daty obowiązywania umowy finansowej oraz opis wykonywanych obowiązków podczas praktyk.

2. Confirmation Letter -  na papierze firmowym w dwóch egzemplarzach. W dokumentach powinny znaleźć się daty obowiązywania umowy finansowej, ocena wystawiona przed opiekuna praktyk z uczelni przyjmującej. 

3. Sprawozdanie Stypendysty - opinia wyrażona przez studenta na temat odbytej praktyki 

4. Ankieta w narzędziu Beneficiary Module - obowiązkowa ankieta wysyłana z Beneficiary Module na adres e-mailowy studenta odbywającego praktyki. Osoba, która nie wypełni ankiety będzie wezwana do zwrotu całości grantu. 

Grant rozliczany jest co do dnia.

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki. 


Wszystkie powyższe załączniki są dostępne do obrania :

DOKUMENTY PRAKTYKA

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję