Strona: Zasady dofinansowania / Dział Współpracy Międzynarodowej

Zasady dofinansowania

Zasady dofinansowania Erasmus KA 131

 Wyjazdy studentów na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ (wyjazdy na terenie Europy, KA 131):

 

Kraje należące do danej grupy

 

 

Dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Grupa 1: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy.

670 EURO

Grupa 2: Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia.

670 EURO

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Litwa,  Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry.

600 EURO

 

Dodatkowe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji socjalnej lub dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością – 250 EUR / miesiąc.

Trudna sytuacja materialna

Studenci/doktoranci, którzy w momencie rekrutacji / w momencie podpisywania umowy z uczelnią pobierają stypendium socjalne i przestawią decyzję o przyznaniu  (potwierdzone przez Biuro Pomocy Materialnej dla studentów PRz) zostaną automatycznie zakwalifikowani do dodatkowego dofinansowania.

 Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością

Wymagana kserokopia orzeczenia lekarskiego określającego stopień niepełnosprawności. Jeżeli niepełnosprawność jest znaczna to można złożyć dodatkowy wniosek na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z niepełnosprawnością, np. opłacenie opiekuna, specjalistyczne rehabilitacje. Wymagane jest złożenie osobnego wniosku do DWM wskazującego na rodzaj i wysokość kosztów związanych z niepełnosprawnością na 6 tygodni przed planowanym wyjazdem. Dofinansowanie jest rozliczane wg kosztów rzeczywistych.

Koszty podróży i „Green Travel”

Studenci wyjeżdżający na stypendium (SMS i SMT) otrzymują ryczałt na podróż zależny od przedziału odległości.

 

odległość

ryczałt "green travel"3

ryczałt podróż standardowa

od 10 do 99 km

56 € na uczestnika

28 € na uczestnika

od 100 do 499 km

285 € na uczestnika

211 € na uczestnika

od 500 do 1999 km

417 € na uczestnika

309 € na uczestnika

od 2000 do 2999 km

535 € na uczestnika

395 € na uczestnika

od 3000 do 3999 km

785 € na uczestnika

580 € na uczestnika

od 4000 do 7999 km

1188 € na uczestnika

1188 € na uczestnika

8000 km lub więcej

1735 € na uczestnika

1735 € na uczestnika

Uwaga! Kwot z kolumn „podróż standardowa” i „green travel” nie sumuje się.

Do obliczania dystansu podróży stosuje się kalkulator odległości dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Osoby wykazujące korzystanie z niskoemisyjnych środków transportu „green travel” (pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu) w przypadku dłuższej podróży w/w środkiem transportu otrzymują dodatkowy grant (Indywidualne Wsparcie - IW) na 2 dni podróży (1 dzień tam i 1 dzień z powrotem) na pokrycie kosztów utrzymania w podróży.

Podróż niskoemisyjnymi środkami transportu w jedną stronę nie jest podstawą do uznania podróży jako „green travel” i przyznania podwyższonego ryczałtu na podróż.

Zaleca się podróż niskoemisyjnymi środkami transportu do 499 km.

Student zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem „green travel”, wypełnić oświadczenie „green travel” oraz potwierdzenie „green travel”.Wyżej wymienione dokumenty znajdują się do pobrania na stronie DWM: https://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/green-travel

Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych funduszy

SMS: W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie rozdysponowany w obrębie tej samej kategorii mobilności w kolejności na:

  1. zwiększenie liczby wyjeżdżających,
  2. granty dla studentów przedłużających pobyt.

SMT: W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie rozdysponowany w obrębie tej samej kategorii mobilności w kolejności na:

  1. zwiększenie liczby wyjeżdżających,
  2. granty dla studentów przedłużających pobyt.

Wynik rekrutacji jest decydujący przy wyborze kandydatów z listy rezerwowej, przy czym pierwszeństwo otrzymają studenci wyższych semestrów i ci, dla których firmy przyjmujące będą dostępne.

Czas pobytu, a wysokość stypendium SMS/SMT

Rozliczenie stypendium po powrocie studenta z uczelni/instytucji przyjmującej następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego pobyt, wydanego przez uczelnię/instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozlicza się z dokładnością do 1 dnia.

W przypadku nieuzasadnionego skrócenia pobytu w stosunku do terminu zapisanego
w umowie finansowej podpisanej przed wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią, grant zostanie ponownie przeliczony, co będzie skutkować wezwaniem do zwrotu części wypłaconych, a nienależnych środków.

Podstawę rozliczenia finansowego wyjazdu stypendialnego stanowią następujące dokumenty:

  • potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię/instytucję przyjmującą określające czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (Confirmation of stay dot. SMS)
  • wykaz zaliczeń (Transcript of Records) (dot. SMS),
  • Confirmation letter (dot. SMT)
  • After the mobility (dot. SMT)
  • sprawozdanie wg. wzoru (dot. SMT).

Ankieta Stypendysty - po powrocie każdy stypendysta jest zobowiązany do wypełnienia on-line Ankiety Stypendysty.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję