Strona: Informacja dla cudzoziemców / Dział Współpracy Międzynarodowej

Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

______________________________________________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej
lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

______________________________________________________________________________________________________________________

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.8) ), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *;

3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadający kartę stałego pobytu) lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);

5. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej** albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (posiadacz karty pobytu z adnotacją "uchodźca" lub decyzji o jej przyznaniu);

6. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1

7. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

8. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.151 ust. 1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności  krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającej wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych -  na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. (Link do strony NAWA)

 *  Punkt 2 wejdzie w życie z dn. 1.10.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 212).

** Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatela Ukrainy (o którym mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy) uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

_____________________________________________________________________________________________________

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Do rekrutacji na studia I-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo uznanym na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z umową międzynarodową lub zgodnie z przepisami w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty;
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (kierunek architektura).

______________________________________________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają obowiązującemu postępowaniu rekrutacyjnemu;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

______________________________________________________________________________________________________________________

Międzywydziałowa  Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I-go stopnia  następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą zalegalizowane lub opatrzone apostille;

3. suplement do dyplomu z ocenami, (kandydaci z Ukrainy również ZNO) zalegalizowany lub opatrzony apostille;

4. tłumaczenie:

Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

5. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

6. paszport (do wglądu);

7. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

8. wiza lub karta pobytu lub inny dokument (do wglądu) uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + tłumaczenie na język polski

10. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2. Więcej informacji TUTAJ

12. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

13. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Osoby składają dokumenty osobiście. Dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

______________________________________________________________________________________________________________________

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

Do rekrutacji na studia II-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu obowiązującemu na określonym kierunku studiów;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji;

______________________________________________________________________________________________________________________

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II-go stopnia następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia

1. ankieta osobowa(formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; 

2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany za granicą zalegalizowany lub opatrzony apostille;

3. suplement do dyplomu z ocenami zalegalizowany lub opatrzony apostille;

4. tłumaczenie:

Do dokumentów wydanych za granicą wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dotyczy to również legalizacji i apostille.

Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć tutaj.

5. paszport (do wglądu);

6. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;

7. wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu) ;

8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na studiach + tłumaczenie na język polski;

9. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa oświadczenie;

10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2. Więcej informacji TUTAJ. 

11. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie wraz z dokumentem do wglądu potwierdzającym uprawnienie (jeśli dotyczy);

12. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Osoby składają dokumenty osobiście. Dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję